Giỏ hàng

PATEK cung cấp thiết bị thí nghiệm cho công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Ngày 18/04/2019 công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Thái Bình Dương đã vượt qua nhiều nhà thầu lớn để trúng gói thầu cung cấp thiết bị thử điện áp tăng cao (HVT 70/50), variac và bộ  inverter DC AC 1,5kV cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Ngày 04/09/2019, công ty TNHH kỹ thuật và Thiết bị Thái Bình Dương kết hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thực hiện thành công hoạt động bàn giao, nghiệm thu và hướng dẫn vận hành sản phẩm cùng với sự tham gia của các CB-CNV kỹ thuật của Điện lực Đồng Nai và các Điện lực trực thuộc.

Hình ảnh: Triển khai các qui định an toàn trong công tác hiện trường


Hình ảnh: Nghiệm thu Thiết bị thử cao thế HVT-70/50 hiệu KEP/ Ukraine


Hình ảnh: nghiệm thu Variac và bộ  inverter DC AC 1,5kV