Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Kẹp dòng PAC 1X

Email

Product: Kẹp dòng
Model: PAC 1X
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Download documents:

Data sheet

Chi tiết

Kìm PAC 10, 11 và 12 chuyên đo lường dòng AC/DC. Dòng máy TPAC 1X sử dụng nguyên lý cảm biến HALL. Cho phép đo lường lên đến 600A DC và 100A AC. Dòng máy PAC thích hợp cho các ứng dụng đo công suất. Đo lường True RMS với các thành phần DC là cũng có thể.

 • PAC 10: 
  đầu vào: 0.5...400A AC / 0.5...600A DC
  đầu ra: 600mV AC/DC
  tỉ lệ: 1A/1mV
  biến trở để chỉnh về 0
 • PAC 11: 
  đầu vào: 0.2...40A AC / 0.4...60A DC / 0.5...400A AC / 0.5...600A DC
  đâu rat: 600mV AC/DC
  tỉ lệ: 1A/10mV / 1A/1mV
  tự động reset về 0
 • PAC 12 – với kết nối BNC
  đầu vào: 0.2...60A đỉnh / 0.4...60A DC / 0.5...600A đỉnh / 0.5...600A đỉnh
  đầu ra: 600mV AC/DC
  tỉ lệ: 1A/10mV / 1A/1mV
  tự động reset về 0
  đo lường trên dao động ký và thiết bị có đầu vào BNC