Patek

2018 BANNER PATEK pt_ELECTRICAL_2 valiu_2017 PONOVO GLOBECORE CA

Mobile Filtration Systems SMFS-U-060

Email

Product: Mobile Filtration Systems
Model: SMFS-U-060
Manufacturer: Stauff
Download documents:

 Datasheet

Description
Lưu lượng

60 l/min / 15 US GPM

(depends on the viscosity of

fluid)

Độ nhớt :

Cho phép :

Khuyến cáo :

12 ... 800 mm2/sec / 12...800

cSt

20 ... 100 mm2/sec / 20...100

cSt

Mô tơ điện 2,2 kW; 1440 U/min
Cổng kết nối điện

400 V AC @ 50 Hz - 3

phases

Plug CEE 16A

3P+N+PE IP 55

Lõi lọc

NR-630

Độ tinh lọc 3-25 μm
Tương thích với

Dầu gốc

khoáng

Báo tắc lọc

STAUFF Clogging Indicator

HI-A

Chiều dài ống:

Đường hút

Đường xả

3 m / 9.84 ft

3 m / 9.84 ft