Patek

2018 BANNER PATEK pt_ELECTRICAL_2 valiu_2017 PONOVO GLOBECORE CA

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử nghiệm máy cắt (CB)

Model: SCOT MXP

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử nghiệm máy cắt (CB)

Model: HISAC Swift

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy đo điện trở đất

Model: MTD 20KWe

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy đo điện trở tiếp xúc

Model: CRM 100

SCOPE

Dòng (DC) 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy đo điện trở tiếp xúc

Model: CRM 200

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Đo đo điện trở tiếp xúc

Model: CRM 100C

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm