Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

SCOPE

Đo đo điện trở tiếp xúc

Model: CRM 100C

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy đo điện trở đất

Model: MTD 20KWe

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử nghiệm máy cắt (CB)

Model: SCOT MXP

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy đo điện trở tiếp xúc

Model: CRM 100

SCOPE

Dòng (DC) 100A

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử nghiệm máy cắt (CB)

Model: HISAC Swift

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy đo điện trở tiếp xúc

Model: CRM 200

SCOPE

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm