Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Kharkovenergopribor

Thử dòng/áp cao

Model: KEP UPA-20

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Thử dòng/áp cao

Model: KEP UPA-1

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Chẩn đoán và thử dòng cao

Model: KEP UPA-3

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy kiểm tra cách điện dầu

Model: KEP Tangens-3M

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy kiểm tra cách điện dầu

Model: KEP-UIM-90MC

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy tạo dòng và chuẩn đoán

Model: KEP-UPA 10

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Tạo tạo dòng và chuẩn đoán

Model: KEP-UPA 16

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Thiết bị thí nghiệm cao thế

Model: KEP-HVTS 70/50

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử dòng/áp cao

Model: KEP-HVT 70/50

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử dòng/áp cao

Model: KEP-HVTS HP

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

Máy thử dòng/áp cao

Model: KEP- АI 50

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

High Voltage/Current Testing

Model: KEP-IOM35/20

Kharkovenergopribor

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm